Møder i Ældrerådet

Møder i Ældrerådet

Her finder du:
Dato for næste møde
Emner behandlet på møderne.

Fuldt referat fra møderne kan rekvireres hos redaktøren af hjemmesiden Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

                                 

Næste møde på DGH mandag d. 19. oktober kl. 13-16

                                       ***

Referat fra d. 18. august 2020

Vaccination
Datoer for influenza vaccination er nu klar. Bente Clausen undersøger proceduren samt, om vi kan blive vaccineret mod lungebetændelse samtidigt.

Ensomhed,  Mødet er aflyst
Paw Østergaard Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, er primus motor for et borgermøde d. 1. oktober omkring ensomhed.

Høringssvar
Ældrerådet udarbejder høringssvar til SSU omkring diverse kvalitetsstandarder.

Vi er meget tilfredse med, at der d. 1. september bliver ansat en pårørenderådgiver i kommunen.

Næste møde
Næste møde er fastsat til d. 14. september på Damgårdshave

***

Referat fra d. 25. juni 2020

Næstformand
Grundet Carsten Wittus' død, blev Britta Schneider Jørgensen konstitueret som næstformand.

Covid-19
Ældrerådet drøftede muligheder for bedre overholdelse af smittebegrænsende foranstaltninger. Ældrerådet skriver til borgmesteren samt centerforeningen.

***

Referat fra d. 25. Maj 2020

Møder
De fysiske møder er suspenderet indtil videre og erstattet af mail- og telefonkontakt

Sundhedspolitik
Kommunalbestyrelsen har vedtaget Sundhedspolitikken på deres møde d. 12. Maj.

Ensomhed
Coronakrisen har for nogle ældre borgere øget følelsen af ensomhed.

Hjemmeside
Der er lovgivet omkring web-tilgængelighed for handicappede. 

Loven peger bl.a. på, at billeder skal tekstliggøres, hjemmesiden skal kunne bruges uden mus og skal indeholde en korrekt kodning. Fristen er d. 23. september 2020.
Det ser vi os i øjeblikket ikke i stand til at opfylde. 

Ældrerådet arbejder videre på sagen.


Høringssvar
Vi har afgivet høringssvar om konvertering af stilling samt ensomhed.


Brugerrådet
Bente Clausen er indtrådt i Brugerrådet på Damgårdshave i stedet for Carsten Wittus.


***

Referat fra d. 25. april 2020


Møder
De fysiske møder er suspenderet indtil videre og erstattet af mail- og telefonkontakt.


Corona
Der er heldigvis ingen smittede beboere på hverken Humlehusene eller Albertshøj.


ÆldreSagen
ÆldreSagen har ligesom Røde Kors en telefonlinje, hvis man mangler en at tale med.
www.ældretelefonen.dk


Albertslund kommune
Vi har gjort kommunen opmærksom på, at visse breve til borgerne er svære at forstå. Vi har tilbudt os som ‘forsøgskaniner’ fremover.
Der er nu kommet en endelig udmelding fra Sundhedsstyrelsen omkring gratis vaccination for pneumokokker (lungebetændelse), og hvem der i første omgang kan tilbydes den.


Høringssvar
Vi afgav høringssvar specielt omkring befordring.


60+
Vores næste nummer, som udkommer ultimo august, har Fællesskab som tema.


Næste møde
Næste møde er d. 25. Maj

                                   ***

Referat fra d. 27. februar 2020

Sundhedspolitikken
Christina Skriver Klenø fra Forvaltningen fortalte om tankerne bag kommunens sundhedspolitik. Vi afgiver som sædvanligt et høringssvar, idet vi mener, at kommunen løbende skal udarbejde konkrete handleplaner, ellers bliver det bare tomme ord i fin indpakning.

Klippekort
Bevillingen fra staten til svage ældre ydes stadig, men nu er bevillingen ikke længere øremærket, og kommunen bruger pengene på andre opgaver.

Budget 2020
Så har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, hvordan besparelsen skal fordeles.
Ældrerådet får en besparelse på 92.000 kr.
Vi afgiver et høringssvar desangående.

Diverse
Fredag d. 3. april afholder ÆldreSagen en Hjælpemiddeldag på Damgårdshave kl. 10-14. Alle er velkomne.

                                    ***

Referat fra d. 23. januar 2020

Fællesmøde
Ældrerådet har med øvrige kommunale råd og udvalg deltaget i et møde med kommunalbestyrelsen d. 7. januar 2020.

Vi savner meget at blive rådspurgt ift ældre borgere, når andre råd og udvalg udtaler sig. Vi er stødt på problemet med Naturgruppen, Trafikudvalg samt lysudvalg.

Budget 2020
Budgettet for 2020 er endnu ikke udmeldt.

Ensomhed
SSU sætter specifikt fokus på ensomhedsproblematikken både hos unge og ældre.

60+
Martsnummeret af 60+ har Hjælpemidler som tema.

***

 

Referat fra d. 9. december 2019

Leder af hjemmeplejen
Vi havde besøg af leder af hjemmeplejen, Kristina Aggergaard, der fortalte om hjemmeplejen og besvarede vores spørgsmål.

Influenzavaccination
Der er i alt blevet vaccineret 712 borgere i Ældrerådets regi.

Ældre-/ Værdighedspolitikken
Kommunens forslag er sendt i høring med svarfrist senest d. 20. januar 2020.
Ældrerådet afgiver som vanligt et høringssvar.

Fællesmøde
D. 7. januar 2020 afholdes et fællesmøde med Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet, Udsatterådet, Sundhedsrådet og Handicaprådet. Ældrerådet har planlagt forslag til diskussion.

***

Referat fra d. 18. November 2019

Omkonstituering
Bente Clausen omkonstitueres til formand for Ældrerådet.

Carsten Wittus omkonstitueres til næstformand for Ældrerådet.

Budget 2020
Budgettet for næste år er vedtaget. Der ligger en besparelse på diverse råd, nævn og ældreaktiviteter på 300.000 kr. Det er endnu ikke klart, hvordan pengene fordeler sig.

Ældre/ Værdighedpolitikken
Politikken er i høring fra 22. november til 6. januar 2020.

Bisidder
Kommunen vil fremadrettet oplyse borgerne om retten til at medtage en bisidder til møder med forvaltningen.

Byggeri
Ældrerådet drøftede, hvilke muligheder vi har i forhold til indflydelse på antal og indretning af ældreegnede boliger i de mange fremtidige byggerier.

Guide
På Region Hovedstaden's hjemmeside ligger en meget brugbar guide for patienter og pårørende. 

https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/Sider/default.aspx

 

***

Referat fra d. 21. Oktober 2019
Uddeling af 60+
Der har været et problem med uddeling af 60+ til en borger med beskyttet adresse. 
Vi håber at kunne løse problemet ved næste uddeling.

Orlov
Torben Steen Jensen har søgt orlov fra Ældrerådet.

Møde med Social- og Sundhedsudvalget
Ældrerådet havde det årlige møde med SSU
d. 19.september og var alt i alt tilfredse med udvalgets lydhørhed overfor vores synspunkter og kommentarer. Det tegner meget positivt for det fortsatte samarbejde.

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøder specielt mhp budgettet på ældreområdet. Vi oplevede, at der ikke var plads nok til interesserede borgere, der derfor fik afslag på at deltage. Det er ikke godt for nærdemokratiet i kommunen.

Høringssvar
Vi har afgivet høringssvar til SSU omkring Tele-KOL, Dokumentation i hjemmeplejen samt Kvalitetsstandard for genoptræning.

Forebyggelse af ensomhed
Ældrerådet besluttede at skrive til pensionistklubberne omkring forebyggelse af ensomhed.

Cykelstier
Lars Messell og en anden borger har udarbejdet en rapport til kommunen om cykelstiernes tilstand.

***

Referat fra d. 16. september 2019
Opråb til alle fællesskaber og foreninger
Ældrerådet opfordrer til, at man er åben og tager godt imod nye folk, så de har lyst til at komme igen. Det kan være vældig svært 'at være ny i klassen'.

Høringssvar
Vi afgav høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget omkring budgettet samt til Miljø- og Byudvalget omkring busdrift.

Ældrerådets Hæderspris
Hædersprisen gives til 'Cykling uden alder' i forbindelse med FN's Ældredag d. 1. oktober 2019.

***


Referat fra d. 26. august 2019
Sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er nu vedtaget for 2019-2023. Den kan læses på Albertslund kommunes hjemmeside.

Der lægges op til større borgerinddragelse i de forskellige råd, men det fremgår ikke klart, hvordan man bliver valgt/ udpeget. 

Ældrerådet anser det for vigtigt, at brugerne er repræsenteret af direkte folkevalgte.

Udbudsmaterialer
Borgere, der er visiteret til et hjælpemiddel, kan gøre krav på fyldestgørende vejledning ved start eller eventuelt skift af hjælpemiddel til et nyt fabrikat.

Budgetkatalog
Forvaltningen har lagt op til, at alle kan-opgaver (de opgaver, som ikke er lovgivning) skal spares væk. Vi afgiver høringssvar på mødet d. 16. september.

***

Referat fra d. 20. maj 2019
Nyt medlem
Elin Olsen indtræder i Ældrerådet i stedet for Birgit Krüger Larsen, der er fraflyttet kommunen.

Jytte Jørgensen blev valgt som kasserer i stedet for Birgit.

Høringssvar
Vi havde høringssvar til værdighedspolitik, mærkedage, efterbetaling og sundhedsaftale til SUS-mødet d. 23. maj.

Kommunen overvejer busbetjening af Herstedvester/ Stadion. Vi spørger, hvordan busbetjeningen af de nye ældreboliger vil blive?

Hjemmeside
Ældrerådets hjemmeside er stabilt besøgt. Vi har oprettet en FaceBook side, hvor vi skriver en nyhed mindst 1 gang om måneden.

***

Referat fra d. 8. april 2019
Sundhedsreformen
Ældrerådet enedes om en generel udtalelse til den - på nuværende tidspunkt – fra regeringens side offentliggjorte Sundhedsreform.

Suppleant
Birgit Krüger Larsen er flyttet fra Albertslund, så formanden takkede for hendes store arbejde i Ældrerådet gennem tiden.
Elin Olsen indtræder i hendes sted.

Rehabiliterings- og aflastningspladser
Ældrerådet skriver i høringssvar, at kommunen bør orientere berørte borgere om, at de har mulighed for at søge tilskud til egenbetalingen.

Sundhedsrådet
På seneste møde i Sundhedsrådet var temaet 'mental sundhed', og det betød blandt andet en drøftelse i rådet om ensomhed.
Britta Schneider Jørgensen er Ældrerådets repræsentant i Sundhedsrådet.

Albertshøj
Albertshøj udgiver et beboerblad, som indholdsmæssigt er godt. Blandt andet er der en brevkasse for beboerindlæg, og den bliver brugt flittigt.
Der er indgået en aftale om, at personalet kontakter de frivillige, når der er brug for at køre beboerne til eller fra aktiviter.
Kommunen har bragt brandsikkerheden i orden.
P-tiden på 2 timer i kælderparkeringen er for kort for besøgende til Albertshøj.

***

Referat fra d. 25.marts 2019
Omsorgstandpleje
Ida Nøhr Larsen, der er overtandlæge i omsorgstandplejen, var inviteret som fagperson fra kommunen. Hun fortalte om de udfordringer, der ofte er i målgruppen for både de yngre og ældre borgere.

Tværkommunalt samarbejde
På en del områder sker der et tværkommunalt samarbejde på Vestegnen.

Vi vil fremover fokusere på, hvilke kommuner der samarbejder og om hvad, samt i hvilket omfang det giver gode løsninger med hensyn til kvalitet og kapacitet i ydelserne.

Fremtidens ældrepolitik
D. 4. april har kommunen indkaldt til borgermøde om fremtidens ældrepolitik. Vi hilser velkomment, at der kommer mere fokus på dette område.

Social- og Sundhedsudvalget
Vi udarbejdede høringssvar på baggrund af dagsordenen til det kommende møde.

***  

Referat fra d. 5. februar 2019
Ældrepolitik/ Værdighedspolitik
Vi drøftede, hvilke temaer, vi mener, en sammenskrivning af de to politikker skal indeholde. Medio februar præsenterer vi vores oplæg for de 2 kommunale medarbejdere, som forbereder formuleringen.

Bygning af en ekstra søjle til Sundhedshuset
I den anledning afgav vi et høringssvar om, at der skal sikres etablering af et dagcenter for ældre samt, at man indarbejder handicapvenlige adgangsforhold.

Social- og Sundhedsudvalget
I et høringssvar roser vi kommunen for at fortsætte arbejdet i Netværket for Ensomme Ældre.

Vi skriver ligeledes et høringssvar om vores påskønnelse af 'Elderlearn'.

Albertshøj
Vi oplever problemer med rengøring, brandsikkerhed, rygning samt brug af frivillige. Det er stadig vanskeligt at skaffe kvalificeret personale.

Integrationsrådet
Rådet er nedlagt og erstattet med et råd for Medborgerskab. Vi ønsker at være repræsenteret i dette nye råd.

***

Referat fra d. 14. januar 2019
Kvalitetsstandard i plejeboliger

Det er Ældrerådets opfattelse, at Kvalitetsstandarden også er gældende for hjemmeboende ældre, der er visiteret til plejebolig.

Ældrerådet ønsker en opgørelse over, hvorvidt de forskellige kvalitetsstandarder er blevet overholdt, ligesom vi ønsker en ajourført opgørelse over venteliste til plejehjem.

Kommunale udvalg

Britta Schneider Jørgensen indtræder i Sundhedsrådet i stedet for Vibeke Storm Rasmussen.

Høringssvar

Vi havde input til ”Fælles om Albertslund”, ”Værdighedspolitik” samt ”Kvalitetsstandard på plejeboligområdet”.
Vi afgav ligeledes høringssvar på regionens Sundhedspolitik samt Sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne.

***

Referat fra d. 10. december 2018
Kommunens sundhedspolitik

Vi afgiver høringssvar omkring ”Lige muligheder og tilgængelighed” samt ”Fællesskaber”.

Vi foreslår oprettelse af en lettilgængelig hjemmeside om ældres sygdom samt styrkelse af Netværket for ensomme ældre.

Kommunens udvalg

Finansiering af brandsikring på Albertshøj behandles af kommunalbestyrelsen. Vi opfatter problemet som en akutsag.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Integrationsrådet skal erstattes af et Medborgerråd, hvor vi i givet fald forventer at blive repræsenteret.

Øvrigt

Vi vil fortsætte samarbejdet mellem Ældrerådet og Handicaprådet, som det har udmøntet sig i forhold til undersøgelsen af busstoppestederne.

***

Referat fra d. 20. november 2018
Værdighedspolitik-pårørendeområdet

Ældrerådet finder det naturligt, at Værdighedspolitikken gøres til en del af Ældrepolitikken. 

Det øremærkede statslige tilskud i 2020 ændres til et ikke-øremærket bloktilskud. Ældrerådet har tidligere sendt et udkast til kommunen omkring Pårørendepolitikken. Dette udkast er i store træk blevet indarbejdet.

Kommunens udvalg
Vi afgiver høringssvar omkring Rehabiliteringen.
Vi påtaler konsekvenserne af omstruktureringen i Det Åbne Aktivitetscenter.
Vi påtaler den ophørte støtte til netværket for ensomhed blandt ældre.
Vi afgiver høringssvar omkring Akutfunktionen.
Vi afgiver høringssvar om brandsikkerhed på Albertshøj.

Øvrigt
Vibeke Storm Rasmussen udtræder af Sundhedsrådet.
Agendacenteret har igangsat et projekt, Stop Madspild.

***

Referat fra møde d. 22. oktober 2018

Sundhedsreform
Ældrerådet drøftede den Sundhedsreform, som regeringen har lagt op til. Vi vil følge forslaget tæt på de kommende møder.

Vestegnssamarbejdet
Det er et ganske uformelt samarbejde.Vi kan ønske os, at der fremover bliver mere tid til at drøfte fælles problemer og dermed bliver lagt en fælles strategi.

Brandsikring
På baggrund af Ældrerådets henvendelse, vil der ske et skærpet tilsyn med Brandinstruksen.

Møde med Social- og Sundhedsudvalget
Vi planlægger et møde i november, hvor vi vil rejse følgende problemstillinger:

De direkte folkevalgtes fremtidige rolle i det politiske system
Transport af borgere, der ikke selv kan
Personalenedskæringer i det åbne Aktivitetscenter
Bevilling til 60+
Overførsel fra 2018 til 2019 af ubrugte midler
Albertslund Kommunes hjemmeside er ikke let at finde rundt i, og den er svær at læse. Hjemmesiden skal være præcis og korrekt formuleret.

Tidsfrist
Tidsfristen for start på genoptræning i forhold til Kvalitetsstandarderne overholdes ikke i kommunen.

Influenzavaccination
I år har Ældrerådet bistået ved 728 vaccinationer.

***

D. 17. september 2018

Brandøvelse
Der har været brandøvelse på Albertshøj og vil også snart blive afholdt i Humlehusene. Der er udarbejdet instrukser til personalet om, hvordan de skal forholde sig.

Ældreministeren
Thyra Frank har deltaget i et møde med repræsentanter for regionens ældreråd. 
Hun er fortaler for frit valg af plejehjem. 
Men i praksis er der for få plejehjemspladser, ligesom de ældre ønsker at bo i nærheden af deres nuværende bolig og/ eller familien.

Kommunale Udvalg
Vi ønsker medicindosering til de hjemmeboende gjort vederlagsfrit med visitation fra kommunen.
Vi afgav et høringssvar om opmærksomhedspunkter, som kommunen skal have omkring udbud af urologiprodukter.

***

Den 28. August 2018

Høringssvar til budgetkatalog for 2019
Vi afgav høringssvar om:
Renovering af busstoppesteder
Normering i Humlehusene
Forringelse af rengøring i private hjem
Penge til distribution af 60+

***

Den 20. August 2018

Temadag Danske Ældreråd
En temadag med fokus på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død og kvalitetsstandarder afholdes d. 24. september for regionens ældreråd.

Influenzavaccination
Tid og sted fremgår af vores hjemmeside.Ældrerådets medlemmer vil være tilstede på skift.

Det Danske Madhus
Vi er inviteret på rundvisning og frokost i starten af november.

Høringssvar
Vi har svaret Social- og Sundhedsudvalget omkring Humlehusene vedrørende dokumentation, rengøring, elevator til kælder samt medicinhåndtering.

Ny Sundhedspolitik
Ældrerådet er enig i de 4 fokusområder, lighed, fællesskaber, lige muligheder og tilgængelighed samt fysisk, psykisk og social trivsel.

Vi vil komme med vores bud i forhold til de ældre og ellers følge processen.

Brandøvelser
Vi stiller diverse spørgsmål omkring brandøvelser og sikkerhed på plejehjemmene.

Busstoppesteder
Kommunen har taget positivt imod rapporten omkring adgangsforhold til busstoppestederne og vil følge op på den.

***

Den 13. August 2018 (ekstraordinært møde)
60+
Vi satser på at kunne udgive næste nummer af 60+ i september 2018.

Brand
På baggrund af de ulykkelige hændelser om brand på plejehjem i andre kommuner besluttede vi at forespørge Albertslund kommune om, hvilke forholdsregler og initiativer man har for at undgå noget tilsvarende.

Fald i hjemmehjælp
Gennem Danmarks Statistik er vi bekendt med et stort fald i en 10-års periode på hjemmehjælp og hjemmepleje.
Vi har bedt kommunen redegøre for tallene i Albertslund.

KOMMUNALE UDVALG
Social- og Sundhedsudvalget
Vi besluttede en tekst til kommunen om pårørende i værdighedspolitikken.

***


Den 11. juni 2018
GENERELT
Dialog
Ældreminister Thyra Frank indbyder landets Ældreråd til dialog om Ældrepolitik. I Københavnsområdet afholdes mødet den 27. august.

Fælles Sprog III
Kommunen har skullet indføre et nyt registreringssystem for hjemmehjælp og hjemmepleje, "Fælles Sprog III".
Ældrerådet beder forvaltningen komme med en status på det nye registreringssystem om et år, når systemet kan forventes at være blevet kørt ind.

"De gode madkasser"
Kommunen er gået med i et projekt om udvikling af madtilbud til hjemmeboende ældre - mad de kan lide, og mad som bliver spist.
Forvaltningen drøftede projektet med Ældrerådet.

Akutfunktion på Vestegnen
Kommunen har etableret en Akutfunktion sammen med Høje Taastrup, Glostrup og Vallensbæk.
Kommunen forventer at Akutfunktionen bidrager til at forhindre unødvendige hospitalsindlæggelser.
Nærmere orientering kan læses på Ældrerådets hjemmeside under "Det vigtige" og "Aktuelle spørgsmål".

Ældrerådets forretningsorden
Der blev vedtaget ændringer til forretningsordenen.

KOMMUNALE UDVALG
Der afholdes ikke møde i de kommunale udvalg i juni, og derfor var der intet materiale til høring.

***

Den 14. maj 2018
GENERELT
Intet

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Høringssvar

MILJØ- OG BYUDVALGET
Høringssvar

***

Den 16. april 2018
GENERELT:
Rapport om tilgængelighed til busstoppesteder.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Udbud af leverance af høringstekniske hjælpemidler (høringssvar)

Dagsorden for mødet med Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj:

1. Forebyggende hjemmebesøg
2. Ventelisterne på plejeboligområdet
3. Boliger for ældre/genhusning
4. Genoptræning/træning
6. Distribution af 60+

***

Den 19. marts 2018
GENERELT
Udvalg og repræsentationer
Beslutning om, hvem der arbejder hvor og med hvad.

Beslutninger om udformning af dagsorden for møderne.

Kommunen ønsker at orientere Ældrerådet om "Fælles Sprog III", som skal implementeres her i 2018.

Statslig pulje til bemanding af bemanding i hjemmeplejen og i plejecentre. Hvad er formålet med puljen? Er der fra kommunen søgt om penge i puljen?

Gennemgang af Ældrerådets udvalg og repræsentationer, herunder beslutning om, hvem der deltager i hvilke.

Indledende drøftelser af dagsorden for det kommende møde med Social- og Sundhedsudvalget.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Kommunens Åbne Aktivitetstilbud
Tilbuddet bør fortsat være et åbent tilbud

Forebyggende hjemmebesøg
Kommunens løsning af opgaven blev drøftet.

                                    ***
  
Den 12 februar 2018
GENERELT
Mona Tina Funch som er leder af plejeområdet, gav Ældrerådet en orientering.

Vibeke Storm Rasmussen tog forbehold ved godkendelse af referat januarmødet.

Det undersøges nærmere, om der er mulighed for at få belyst effekten af boligtilbud til ældre i kommunen.

Evaluering af valg 2017 til Ældrerådet.

Retssikkerhed for ældre - invitation af borgerrådgiver til et fremtidigt møde i Ældrerådet.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALEGT
Forebyggende hjemmebesøg
Høringssvar - udsatte grupper

Kvalitetsstandarder 2018
Høringssvar - Der er kun en leverandør efter at det ene firma har opkøbt det andet. 

MILJØ- OG BYUDVALGET
Kommunens entreprise med Propeco om ældreboliger i Albertslund?

***

Den 22. januar 2018
GENERELT
Kommunen vil løbende opdatere sit årshjul og orientere Ældrerådet.

 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
"Mad til Hver dag"

Ældrerådet har udpeget Jytte Jørgensen og Lars Messell til at repræsentere kommunen i leverandørens smagspanel.

Kvalitetsstandard 2018 + Genoptræning
Ældrerådet har med tilfredshed set, at udvalget delvist har fulgt bemærkningerne fra Ældrerådet i Høringssvar den 11. december 2017.

Forebyggende hjemmebesøg
En del spørgsmål til udvalget om, hvorledes kommunen har grebet denne opgave an.

                                          ***

Konstituerende møde den 6. december 2017

Alle 11 valgte medlemmer deltog.
Hvilke ønsker og forventninger har de til det fremtidige arbejde?
Vedtægter og forretningsorden drøftes på mødet i januar.

Carsten Wittus blev valgt til formand, Bente Clausen til næstformand, og Birgit Krüger Larsen til kasserer.