Møder i Ældrerådet

Møder i Ældrerådet

Her finder du:
Dato for næste møde
Emner behandlet på møderne.

Fuldt referat fra møderne kan rekvireres hos redaktøren af hjemmesiden Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Næste møde i Ældrerådet, Damgårdshave,
mandag den 22. oktober 2018 kl. 9-13

***

Den 28. August 2018

Høringssvar til budgetkatalog for 2019
Vi afgav høringssvar om:
Renovering af busstoppesteder
Normering i Humlehusene
Forringelse af rengøring i private hjem
Penge til distribution af 60+

***

Den 20. August 2018

Temadag Danske Ældreråd
En temadag med fokus på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død og kvalitetsstandarder afholdes d. 24. september for regionens ældreråd.

Influenzavaccination
Tid og sted fremgår af vores hjemmeside.Ældrerådets medlemmer vil være tilstede på skift.

Det Danske Madhus
Vi er inviteret på rundvisning og frokost i starten af november.

Høringssvar
Vi har svaret Social- og Sundhedsudvalget omkring Humlehusene vedrørende dokumentation, rengøring, elevator til kælder samt medicinhåndtering.

Ny Sundhedspolitik
Ældrerådet er enig i de 4 fokusområder, lighed, fællesskaber, lige muligheder og tilgængelighed samt fysisk, psykisk og social trivsel.

Vi vil komme med vores bud i forhold til de ældre og ellers følge processen.

Brandøvelser
Vi stiller diverse spørgsmål omkring brandøvelser og sikkerhed på plejehjemmene.

Busstoppesteder
Kommunen har taget positivt imod rapporten omkring adgangsforhold til busstoppestederne og vil følge op på den.

***

Den 13. August 2018 (ekstraordinært møde)
60+
Vi satser på at kunne udgive næste nummer af 60+ i september 2018.

Brand
På baggrund af de ulykkelige hændelser om brand på plejehjem i andre kommuner besluttede vi at forespørge Albertslund kommune om, hvilke forholdsregler og initiativer man har for at undgå noget tilsvarende.

Fald i hjemmehjælp
Gennem Danmarks Statistik er vi bekendt med et stort fald i en 10-års periode på hjemmehjælp og hjemmepleje.
Vi har bedt kommunen redegøre for tallene i Albertslund.

KOMMUNALE UDVALG
Social- og Sundhedsudvalget
Vi besluttede en tekst til kommunen om pårørende i værdighedspolitikken.

***


Den 11. juni 2018
GENERELT
Dialog
Ældreminister Thyra Frank indbyder landets Ældreråd til dialog om Ældrepolitik. I Københavnsområdet afholdes mødet den 27. august.

Fælles Sprog III
Kommunen har skullet indføre et nyt registreringssystem for hjemmehjælp og hjemmepleje, "Fælles Sprog III".
Ældrerådet beder forvaltningen komme med en status på det nye registreringssystem om et år, når systemet kan forventes at være blevet kørt ind.

"De gode madkasser"
Kommunen er gået med i et projekt om udvikling af madtilbud til hjemmeboende ældre - mad de kan lide, og mad som bliver spist.
Forvaltningen drøftede projektet med Ældrerådet.

Akutfunktion på Vestegnen
Kommunen har etableret en Akutfunktion sammen med Høje Taastrup, Glostrup og Vallensbæk.
Kommunen forventer at Akutfunktionen bidrager til at forhindre unødvendige hospitalsindlæggelser.
Nærmere orientering kan læses på Ældrerådets hjemmeside under "Det vigtige" og "Aktuelle spørgsmål".

Ældrerådets forretningsorden
Der blev vedtaget ændringer til forretningsordenen.

KOMMUNALE UDVALG
Der afholdes ikke møde i de kommunale udvalg i juni, og derfor var der intet materiale til høring.

***

Den 14. maj 2018
GENERELT
Intet

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Høringssvar

MILJØ- OG BYUDVALGET
Høringssvar

***

Den 16. april 2018
GENERELT:
Rapport om tilgængelighed til busstoppesteder.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Udbud af leverance af høringstekniske hjælpemidler (høringssvar)

Dagsorden for mødet med Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj:

1. Forebyggende hjemmebesøg
2. Ventelisterne på plejeboligområdet
3. Boliger for ældre/genhusning
4. Genoptræning/træning
6. Distribution af 60+

***

Den 19. marts 2018
GENERELT
Udvalg og repræsentationer
Beslutning om, hvem der arbejder hvor og med hvad.

Beslutninger om udformning af dagsorden for møderne.

Kommunen ønsker at orientere Ældrerådet om "Fælles Sprog III", som skal implementeres her i 2018.

Statslig pulje til bemanding af bemanding i hjemmeplejen og i plejecentre. Hvad er formålet med puljen? Er der fra kommunen søgt om penge i puljen?

Gennemgang af Ældrerådets udvalg og repræsentationer, herunder beslutning om, hvem der deltager i hvilke.

Indledende drøftelser af dagsorden for det kommende møde med Social- og Sundhedsudvalget.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Kommunens Åbne Aktivitetstilbud
Tilbuddet bør fortsat være et åbent tilbud

Forebyggende hjemmebesøg
Kommunens løsning af opgaven blev drøftet.

                                    ***
  
Den 12 februar 2018
GENERELT
Mona Tina Funch som er leder af plejeområdet, gav Ældrerådet en orientering.

Vibeke Storm Rasmussen tog forbehold ved godkendelse af referat januarmødet.

Det undersøges nærmere, om der er mulighed for at få belyst effekten af boligtilbud til ældre i kommunen.

Evaluering af valg 2017 til Ældrerådet.

Retssikkerhed for ældre - invitation af borgerrådgiver til et fremtidigt møde i Ældrerådet.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALEGT
Forebyggende hjemmebesøg
Høringssvar - udsatte grupper

Kvalitetsstandarder 2018
Høringssvar - Der er kun en leverandør efter at det ene firma har opkøbt det andet. 

MILJØ- OG BYUDVALGET
Kommunens entreprise med Propeco om ældreboliger i Albertslund?

***

Den 22. januar 2018
GENERELT
Kommunen vil løbende opdatere sit årshjul og orientere Ældrerådet.

 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
"Mad til Hver dag"

Ældrerådet har udpeget Jytte Jørgensen og Lars Messell til at repræsentere kommunen i leverandørens smagspanel.

Kvalitetsstandard 2018 + Genoptræning
Ældrerådet har med tilfredshed set, at udvalget delvist har fulgt bemærkningerne fra Ældrerådet i Høringssvar den 11. december 2017.

Forebyggende hjemmebesøg
En del spørgsmål til udvalget om, hvorledes kommunen har grebet denne opgave an.

                                          ***

Konstituerende møde den 6. december 2017

Alle 11 valgte medlemmer deltog.
Hvilke ønsker og forventninger har de til det fremtidige arbejde?
Vedtægter og forretningsorden drøftes på mødet i januar.

Carsten Wittus blev valgt til formand, Bente Clausen til næstformand, og Birgit Krüger Larsen til kasserer.